INHOM Ltd. signed a Grant Agreement under the procedure “Energy efficiency for small and medium enterprises”

На 21.08.2017г. ИНХОМ ООД подписа Договор за БФП по процедура BG16RFOP002-3.001  “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.