ИНХОМ подписа Договор за БФП по процедура „МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП””