„ИНХОМ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0330-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”